fbpx
Scroll Top

Ο παρών Διαγωνισμός, ο οποίος διεξάγεται στα πλαίσια της εκδήλωσης “Burger Fest Home Edition” (εφεξής “Διαγωνισμός”), διενεργείται από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ”We Are Bright IKE”, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαρίλαου Τρικούπη αρ. 99, ΑΦΜ 800716667, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών (εφεξής “εμείς” ή “Διοργανωτής”), σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», με στόχο να αναδείξει 210 συνολικά τυχερούς, κάθε ένας εκ των οποίων θα επιλέξει και υποδείξει ένα πρόσωπο για να παραλάβει το δώρο. Στο πρόσωπο αυτό, επιλογής κάθε νικητή, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν παράδοση ενός πακέτου “ΑΛΦΑ meal”, το οποίο θα περιέχει τα εξής: α) ένα μπέργκερ, β) μία μερίδα πατάτες, γ) τρεις συσκευασίες 330ml μπύρας “ΑΛΦΑ”, δ) μία φωτογραφία, την οποία θα επιλέξει κάθε νικητής, ώστε να την μετατρέψουμε εμείς σε πολαρόιντ, ε) χαρτοπετσέτα, επί της οποίας θα έχει τυπωθεί μήνυμα από τον εκάστοτε νικητή-αποστολέα προς τον παραλήπτη της επιλογής του, στ) συσκευασία με ζαχαρωτά τύπου “ζελεδάκια”, ζ)Αυτοκόλλητα. 

Με την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό συμφωνούν με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1       Για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό, απαιτείται:

α) Τόσο ο ίδιος όσο και ο παραλήπτης της επιλογής του να είναι άνω των 18 ετών.

β) Ο παραλήπτης της επιλογής του να διαμένει εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

1.2   Συμμετοχές που δεν πληρούν τα ανωτέρω, δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. Επίσης, στον Διαγωνισμό δεν επιτρέπεται η καταχώρηση αναληθών στοιχείων, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα επιτρέψει στον Διοργανωτή να ταυτοποιήσει ή/και ειδοποιήσει τον νικητή για το δώρο του.

  • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί.
  • Η περίοδος εγγραφής-συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα διαρκέσει από την Δευτέρα 08/02/2021 μέχρι και την Κυριακή 14/03/2021, διάστημα κατά το οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να δηλώνει συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα που περιλαμβάνεται στην διαδικτυακή σελίδα του Διαγωνισμού με τα στοιχεία που θα του ζητηθούν. Τυχόν παράταση θα ανακοινωθεί εγκαίρως στις σελίδες του Burger Fest Home Edition και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο. Ομοίως, ο παραλήπτης του πακέτου πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους τους συμμετέχοντες.
  • Ο Διοργανωτής μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή/και τους παρόντες όρους και να μεταφέρει τις ημερομηνίες κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δημοσιεύοντας τους νέους όρους στις σελίδες του  Burger Fest Home Edition και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

2. ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΩΝ

2.1 Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης που θα πραγματοποιείται κάθε Κυριακή στα γραφεία του Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες που θα κληρωθούν, θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή στα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει κατά την συμμετοχή τους. Συνολικά, ήτοι μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού, οι νικητές που θα αναδειχθούν είναι 210, κατανεμημένοι στις πέντε (5) εβδομάδες συνολικής διάρκειας του Διαγωνισμού.

2.2 Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το νικητή στα στοιχεία που θα έχει δηλώσει ο ίδιος.

2.3 Οι παραδόσεις των πακέτων θα πραγματοποιούνται σταδιακά μετά από το τέλος κάθε κλήρωσης. Οι παραδόσεις πακέτων για την τελευταία κλήρωση θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 15/03/2021-21/03/2021.


3. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

3.1 Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για την ποιότητα των τροφίμων και αναψυκτικών που περιέχονται σε κάθε πακέτο, καθώς δεν έχει συμμετοχή κατά την διαδικασία παρασκευής και συσκευασίας τους. Ομοίως, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο παραλήπτης που θα επιλέξει κάθε νικητής υποστεί οποιαδήποτε βλάβη από τα περιεχόμενα του πακέτου.

3.2 Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για ατελείς, καθυστερημένες ή εσφαλμένες συμμετοχές ή για οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία, ανθρώπινο λάθος, απώλεια/ καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα ή βλάβη της γραμμής σε σχέση με οποιοδήποτε τηλεφωνικό δίκτυο, εξοπλισμό πληροφορικής, λογισμικό ή συνδυασμό αυτών. Οι συμμετοχές είναι άκυρες αν είναι εκπρόθεσμες, ελλιπείς, παραποιημένες, πλαστές ή παράτυπες με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους.

3.3 Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν ατελείς, καθυστερημένες ή εσφαλμένες παραδόσεις πακέτων. Ωστόσο, εγγυάται ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή λαθών και παραλείψεων κατά την παράδοση των πακέτων.

3.4 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, ο Διαγωνισμός δεν εξελίσσεται όπως έχει προγραμματιστεί, λόγω τεχνικών περιορισμών, απεργιών, πανδημίας, απρόβλεπτων εμποδίων ή από οποιεσδήποτε άλλες αιτίες που, κατά την αποκλειστική κρίση του Διοργανωτή, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν ή με άλλο τρόπο να επηρεάσουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα, τη βιωσιμότητα, την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και / ή να ακυρώσει, να λήξει, να τροποποιήσει, ή να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει το Διαγωνισμό, και να επιλέξει τους νικητές ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές που έχουν ληφθεί μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης, λήξης, τροποποίησης ή αναστολής, ανάλογα με την περίπτωση.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

4.1 Κάθε συμμετέχων, κατά την υποβολή των στοιχείων του στον Διαγωνισμό, παρέχει το δικαίωμα, και με τον τρόπο αυτό τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή του, στον Διοργανωτή να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που ο ίδιος παρείχε σε αυτόν. Για τους κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενους σκοπούς, ο Διοργανωτής θεωρείται εφεξής ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεση και συγκατάθεση κάθε συμμετέχοντα.

4.2 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για τους κάτωθι σκοπούς: α) Για την ορθή συμμετοχή στον Διαγωνισμό και το αδιάβλητο του Διαγωνισμού, β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των συμμετεχόντων κατά την παράδοση του δώρου, γ) Για επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού.

4.3 Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και τελούν υπό επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είναι: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας του συμμετέχοντα και του προσώπου που ο τελευταίος θα επιλέξει ως παραλήπτη του δώρου. Πλέον των ανωτέρω, οι νικητές θα αποστέλλουν φωτογραφία της επιλογής τους προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, η οποία θα διαβιβάζεται αποκλειστικά και μόνο στον παραλήπτη του δώρου.

4.4 Τα Δεδομένα αυτά και η επεξεργασία που πραγματοποιείται είναι τα απολύτως ελάχιστα και αναγκαία για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλώνει ότι χρησιμοποιεί σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία ενημερώνονται και ελέγχονται σε τακτική βάση, με σκοπό να διασφαλίσει την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων από τυχόν κακόβουλες ενέργειες κλοπής δεδομένων ή άλλες παράνομες ενέργειες.

4.5 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και του νόμου 4624/2019, ήτοι δύναται να τα συλλέγει, να τα καταχωρεί, να τα οργανώνει, να τα αποθηκεύει, να τα μεταβιβάζει και να τα διαγράφει. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, με εξαίρεση τις φωτογραφίες που θα αποστείλουν οι νικητές, οι οποίες θα διαβιβαστούν μόνο στο πρόσωπο που θα επιλέξουν οι τελευταίοι. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλώνει ότι τυχόν διαβίβαση των Προσωπικων Δεδομένων των χρηστών σε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και του νόμου 4624/2019 και ότι δεν πρόκειται να διαβιβάσουν τα Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτο που κατοικοεδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο ότι κάθε αποδέκτης των Δεδομένων θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τον εν λόγω Γενικό Κανονισμό.

4.6 Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση:

  •  Να λάβουν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναφορικά με αυτούς, με συγκεκριμένες συναφείς πληροφορίες,
  •  Να ζητήσουν την επικαιροποίηση ή διόρθωση οποιασδήποτε ανακρίβειας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα ή τη συμπλήρωση ελλείψεων,
  •  Να υποβάλουν παράπονο προς την αρμόδια επιβλέπουσα αρχή (ειδικότερα στο κράτος μέλος όπου κατοικούν, εργάζονται ή λαμβάνει χώρα η επικαλούμενη παράβαση).

4.7 Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα, υπό σοβαρές μόνο περιστάσεις:

  •  Να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,
  •  Να ζητήσουν την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων,
  •  Να ζητήσουν τη μεταφορά των δεδομένων σε κάποιον τρίτο αποδέκτη που θα υποδείξουν.

4.8 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν, ήτοι μόνο μέχρι την 21/03/2021 (χρόνος αποστολής του τελευταίου πακέτου), μετά το πέρας των οποίων θα τα διαγράψουν.


5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο.