Όροι συμμετοχής διαγωνισμού – Burger Fest

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού “Burger Fest 23 | Προσκλήσεις”

 

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού: 

Η εταιρία με την επωνυμία « WE ARE BRIGHT IKE», με έδρα την Αθήνα (Χαριλάου Τρικούπη 99, 11473), με Α.Φ.Μ 800716667 και Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών (περαιτέρω η «Διοργανώτρια», διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο “Burger Fest 23 | Προσκλήσεις” (περαιτέρω «Διαγωνισμός») στο: https://burgerfest.gr/contest23/

 (εφεξής ο «Λογαριασμός»), με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας με την επωνυμία «WE ARE BRIGHT IKE.» (εφεξής «bright.» ή «ο Τεχνικός Ανάδοχος») που εδρεύει στην Αθήνα, Χαριλάου Τρικούπη 99, 11473. Η εταιρεία bright. θα αναλάβει την υλοποιήση και δημοσίευση του υλικού της προωθητικής ενέργειας, την πρόταση του μηχανισμού, την διεξαγωγή του διαγωνισμού, ήτοι την διαδικασία ανακήρυξης των νικητών και την αποστολή των προσκλήσεων στους νικητές για λογαριασμό της Διοργανώτριας.  Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στον Διαδικτυακό τόποhttps://burgerfest.gr/contest23/(εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») 

Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. 

2] Δικαίωμα Συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Αθήνας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και του Τεχνικού Αναδόχου και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι. 

3] Διάρκεια του Διαγωνισμού: 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και θα διαρκέσει από 10-08-2023,12:00 μ.μ. («Έναρξη») μέχρι 19-09-2023 12:00 μ.μ.(«Λήξη») 

4] Τρόπος Συμμετοχής: 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να σκανάρουν το QR code που βρίσκεται στην αφίσα και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους.

Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει παραπάνω από μία φορές με διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυξάνοντας τις πιθανότητές του/της να κερδίσει, αλλά μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά.

4.1. Η εισαγωγή των στοιχείων στην σελίδα του Διαγωνισμού συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.

4.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στον όρο 4. Η εκτέλεση των ενεργειών αυτών συνεπάγεται (α) συμμετοχή του διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό,  και (β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

5] Δώρα: Tα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι συνολικά εκατό (100). Οι νικητές είναι συνολικά 100. Ο κάθε νικητής κερδίζει 1 μονή πρόσκληση για την είσοδο του στο Burger Fest. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν το Δώρο τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 20/9. 

6] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών: 

Την ημέρα λήξης του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί  μία (1) κλήρωση. Η κλήρωση θα αναδείξει εκατό (100) νικητές από την φόρμα του διαγωνισμού.

. Η επιλογή για την ανάδειξη των νικητών, θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της bright, θα διεξαχθεί την κάτωθι ημερομηνία:

  •  Κλήρωση 19/9/2023 

7] Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο περιέρχεται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής του στον Διαγωνισμό συμμετέχοντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ. Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους Όρους, (β) δεν αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα πραγματοποίησης του Διαγωνισμού, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει τον νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων. 

8] Ειδικοί κανόνες Διαγωνισμού

Η δήλωση συμμετοχής των συμμετεχόντων, καθώς και οποιοδήποτε τυχόν περιεχόμενο, φωτογραφίες, βίντεο ή/και σχόλια του συμμετέχοντος δημοσιευμένο στα ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θα πρέπει να πληροί και να συμμορφώνεται με τους πιο κάτω όρους:

1) Να μην περιέχει υβριστικό, ακατάλληλο ή/και προσβλητικό περιεχόμενο

2) Να μην είναι απειλητικό, προσβλητικό ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ζημιογόνο για τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ή τις εταιρείες που εμπλέκονται στον Διαγωνισμό

3) Να μην θίγει τα Δώρα ή άλλους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με οποιονδήποτε τρόπο

4) Να σχετίζεται πλήρως με τον Διαγωνισμό.

Περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω όρους, ή που θεωρείται πως δεν προάγει τον Διαγωνισμό, θα διαγράφεται, και, κατά συνέπεια, ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα διεκδίκησης οποιουδήποτε Δώρου στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. 

9] Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κλπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο ή φωτογραφία, με αντίστοιχη ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. 

10] Οι νικητές θα ενημερωθούν ηλεκτρονική αλληλογραφία. Οι διαχειριστές του Λογαριασμού θα στείλουν ενημερωτικό μήνυμα στον καθένα ξεχωριστά εφόσον η επιλογή για αποστολή μηνύματος είναι ενεργή. Όλοι οι νικητές θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και να αποδεχτούν το Δώρο εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζεται γραπτώς στο προσωπικό μήνυμα που θα αποσταλεί στον κάθε νικητή χωριστά. Αν δεν ανταποκριθούν στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από το προσωπικό μήνυμα, τότε θα χάνουν το δικαίωμα επί του Δώρου και θα ειδοποιούνται αντίστοιχα οι επιλαχόντες, οι οποίοι κατόπιν της ενημέρωσής τους θα πρέπει να ανταποκριθούν στο ανάλογο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από το προσωπικό μήνυμα που θα λάβουν αντίστοιχα. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ως αναγράφεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση των νικητών, τότε το Δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του (είτε τηλεφωνική ή γραπτή), να το αποδεχτεί. 

11] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. 

12] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook/Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Διαδικτυακό Τόπο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους. 

13] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. 

14] Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Η bright αντιλαμβάνονται ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύονται να δείχνουν σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και να διασφαλίζουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζει πως WE ARE BRIGHT IKE. («bright», «εμείς», «εμάς», «μας») χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα, που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας απονομής των δώρων του Διαγωνισμού, καθώς και στην περίπτωση που συμμετέχετε στις προωθήσεις μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.